1. ELİFİM (ALINTI)


  Tarih: 25.08.2019, Kategoriler: Anal Celebrity, Yazar: cengizmir, Kaynak: xHamster

  Neredeyse evde kalm?? bekarlardand?m. Ya??m 28 olmu?tu. Bir dergide yazarl?k yap?yordum. ?? gere?i tan??t???m yazar ilhan a?abey bana evinin tam da kar??s?nda bodrum katta bir kiral?k ev bulmu?tu. Onun lise sona giden bir k?z? vard?. Sar???n çok güzel ve oldukça seksi bir k?zd?. Bazen bana bir tas yemek getirdi?inde bodrumda pencereye vuruyor ve eve gelmeden pencereden yeme?i veriyordu. Ama
  
  o arada o çömeldi?inden bende bacaklar?n? çok kez görüyordum. Birkaç kez de külotunu görmü?tüm. Art?k hep fantezilerimi süslüyordu. Bir gün
  
  sabah i?e giderken onu okula gidiyor görünce ard?ndan izledim. Okula giderken önlü?ünün eteklerini beline sar?nca süper mini etek haline getirip .
  
  harika bacaklar?n? ortaya ç?karm??t?. Bende o güzel bacaklar? görebilmek için daha yak?n?na kadar gelmi?tim.ben gidene kadar tekrar ete?ini belinden sar?nca
  
  etek tamamen k?sald?. Neredeyse külota yak?nd?. Harika bacaklar? bald?rlar?na kadar aç?l?nca yoldan geçen tek tük kimse dönüp bak?yordu ona. Ben ise yan?na geldi?imde önce ?a??rd? yüzü k?zard? bozuldu selam verirken o ?a?k?nl?kla ?ey a?abey birden ?a??rd?m dedi. Bende gülerek as?l ben ?a??rd?m k?z harikas?n dedim. Sahi k?zmad?n m? babama demezsin de?il mi dedi. Bende gülerek k?z bu güzelli?e k?z?l?r m?
  
  ke?ke bize gelirken de böyle olsan dedim. Oda normalde aç?lam?yordum ancak böyle okul yak?n?na kadar biraz aç?l?yorum dedi. Bende k?z .
  
  ke?ke benimde yan?mda hep böyle aç?lsan dedim. Oda gülerek o kadar ho?land?ysan açar?m tabi dedi. Aç ...
  ... tabi dedim. Arkada?lar?ma hava atar?m dedim. Arkada?lar?n?n yan?nda da m? açay?m dedi. Tabi dedim. Bir ?ey demedi. Okula yak?nla?m??t? hadi öperim bay deyip h?zla
  
  uzakla?t?. Okula yak?nla??rken eteklerini tekrar uzatm??t?. K?z?n ard?ndan bakakalm??t?m. Art?k s?k s?k k?z?n gitti?i saatlerde okulun yolundan gidiyor k?z?n harika bacaklar?n? görebiliyordum ama as?l ho?uma giden k?z yan?mdayken onun süper minisinden bacaklar?na ba?kalar?n?n yutkunarak bakmas? ve ben onun yan?nda oldu?umdan
  
  onla gururlanmamd?. Art?k ona a??kt?m ama o benden en az on ya? küçüktü. Ne yapacakt?m. Bana varaca??n? sanmam ama benimk**e a?k i?te. Hayal i?te. Ama onla aramda çok iyi olmu?tu.o bacaklar?n? gördü?ümden babas?na da söyleyemeyeyim kendini diye bana yak?n hissediyordu.
  
  Eh art?k bende bunu kullanmal?yd?m de?imli.
  
  Bir gün ilhan a?abey bana yine yiyecek bir tabak yemek gönderdi elifle. Elif eve gelmeyip bodrum katta oldu?umdan pencereden taba?? verece?inden rahatça tamda evlerinin kar??s?ndaki pencereye gelebiliyordu. O günde pencerenin bulundu?u odada üç- dört bekar arkada? vard?. Elif mini etekliydi. Geni? ve bol eteklik ile önce pencere önünde cam? t?klat?p ayakta durdu?undan arkada?lar elifin harika bacaklar?n? o anlamadan sonuna kadar dikizleme f?rsat? buldular. Biri üf kilot giymiyor deyince herkes tamda pencerenin dibine gelip alttan yukar?
  
  gerçekten kilot giyip giymedi?ini incelemeye ba?lad?lar. Bende o arada pencereye gelip pencereyi açarken elif pencereye do?ru çömelince bir ...
«1234»