1. Grupça SİKİŞTİK SÜPERDİ!


    Tarih: 5.03.2020, Kategoriler: Aldatan Kadınların Ensest Fantazi Gay Grup Seks Türbanlı , Yazar: Anonim, Kaynak: SeksHikaye112

    ben sarp 18 yaş ı ndayı m size baş ı mdan geç en bi olayı anlatacağ ı m ve bu anlattı kları m tamamı yla gerç ektir. bundan 3 ay ö nce ben murat ve oğ ulcan bira iç iyorduk aklı ma ece geldi bnm eski sewgilimdi aradı ğ ı mda bende iç iyorum isterseniz bana gelin birlikte iç elim dedi bizde tamam dedik biz biraları aldı k ve ecelere gittik bu baya sarhoş tu gittiğ imizde saten bunu bira vuruyordu biz 2 tane daha iç irdik iyice uç muş tu bu ş iş e ç evirmece oynamaya baş ladı k orda baya samimeyeti kurduk artı k olayı n enreye gitceğ i belliydi ben eceye gel biz senin odana gidelim hem sende yat biraz dedim oda annemlerin odası na gidelim dedi oranı n yatağ ı 2 kiş ilikti sende gel yat benle diyordu bende dü nden razı ydı m yattı m yanı na samimiyet baya arttı ğ ı ndan ben bunu ellemeye baş ladı m kulakları nı fln yalı yordum buda baya ş ı mardı ve beni ö pmeye baş ladı ben bunun ü stü nü ç ı kardı m gö ğ ü slerini yalı yordum bu duruma bi anda nası l geldik bende anlamamı ş tı m bu kulağ ı ma fazla uzatma diye fı sı ldadı bende hemen eteğ ini ç ı kardı m pü rü rsü z bi amcı ğ ı vardı ben yalamaya baş ladı m bu artı k dayanamayordu boz bni ! diyerek inlemeye baş ladı ama ben bozmak istemiodum baş ı ma kalması n diye ama gö tü mden almam dedi ve bende tamam bozuyorum o zaman dedim saten amcı ğ ı baya suluydu hemen girer diye dü ş ü nmü ş tü m ama daha baş ı nı n yarı sı nı soktum ve dur yavaş yapma demeye baş ladı biraz daha zorladı m ve baş ı girmiş ti inlemesi beni ç ok ...
    ... tahrik etmiş ti ve bi anda kö kledim bu ağ lamaya baş ladı acı yor diye ama ben takmı yordum ama 5-6 kez gitgelden sonra alı ş tı sesleri duyunca arkiler geldi ne oluyor diye kapı yı aç tı lar ece hemen ç ı kı n diye bağ ı rdı bende onlara gö z kı rptı m sizide alı cam manası nda bunlar tamam diyip ç ı ktı ecenin iniltileri iyice arttı ve patladı bi kaç gitgelden sonra bende ç ı kardı m ve yü zü ne patladı m. ( ) ece ç ok sinirlenmiş ti kı zgı n kı zgı n banyoya gitti ve yü zü nü yı kadı bende arkadaş ları n yanı na gittim anlattı m olanları ben murat ve oğ ulcan banyoya girdik hemen arkası ndan bu yere dü ş mü ş tü saten ayakta durcak hali yoktu sarhoş luktan biz bunu odaya gö tü rdü k yatağ a yatı rdı k oğ ulcan hemen soyunup amcı ğ ı nı n oraya gitmiş ti biraz ö nce patlattı ğ ı m amcı ğ ı nı yalamaya baş ladı muratta gö ğ ü slerine saldı rdı ve penisini ç ı karı p ağ zı na verdi bu tiksindi ve almak istemedi ama zorlayı nca mecburen aldı oğ ulcan gö tü ne girmek istiyordu benden krem istedi bende hemen iç erden alı p geldim oğ ulcan yatağ a sı rtü stü yattı ecede aldı kremi bi yandan oğ ulcanı n sikini bi yandanda kendi gö tü nü kremliyordu oda sı rtü stü oğ ulcanı n ü stü ne yattı oğ ulcanı n penisi 20 cm ecenin gö t deliğ ide daha ö nce sikilmemiş ti ece tam almı ş oğ ulcanı n yarrağ ı sokuyorduki daha baş ı girdi bu hemen kalkmaya ç alı ş tı ama oğ ulcan bı rakmadı ve bi anda oturttu yarağ ı n ü stü ne bunun gö tnden kanlar akı yodu ve ağ lamaya baş ladı yine ,ben teselli ...
«12»