1. İlk Sex


  Tarih: 25.03.2020, Kategoriler: Anal İlk Kez Hardcore, Yazar: KERTENKELEBEK, Kaynak: xHamster

  ... deli?i iyice gev?ettim.
  
  bardakta kalan ya??n yar?s?n? sikime döktüm bu arada bak??lar? ayn? kedi yavrusu gibiydi =))
  
  geri kalan?da deli?in içine do?ru damlatmaya ba?lad?m .
  
  Kanepenin Ba? ucuna dayad?m bunu ac?rda çekilir diye kaçamas?n hesab? =))
  
  bunu iyice s?k??t?rd?m bacaklar?mlada kalças?n? etraf?n? kenetledim ilk kafas?n? sokunca biraz a?lar gibi oldu hemen durdum içinde b?rakt?m kurtulmaya çalu???yor ama b?rak?rm?y?m daha =))
  
  onu sakinle?tirmek içinde demedi?im laf kalmad? haa =))
  
  içinde k?m?ldamay?nca o a?l?ycak gibi ifade silindi surat?ndan
  
  ama iteklemeyede korkmuyo de?ilim hani.
  
  yava? yava? içerde olan kafas?n? ileri geri harek ettiriyorum ama kar?nca siker gibi ayn? =))
  
  zor oldu ama al??t? oda kendini itmeye ba?lad? benim üzüldü?üm nokta hepsini sokamamam =)
  
  ben h?zlanmaya çal??t?kça o kendini s?k?yo yar?s?n? bile sokmama izin vermiyordu.
  
  gözüm karard? bi kere. kafas?n? kanepenin kollu?una dayad?m götü dimdik havadayd? dikildim aya?a üstten hepsini bas?cakd?m önce bi parças?n? soktum biraz gidip gelirken kendini serbest b?rakmas?n? bekliyorum bi an bo?lu?unu yakalad?m bast?m yarra?? ama nas?l zorluyorum alt?mdan kalkmaya çal???yo kalkamad? nerdeyse 3 te 2 sini soktum ba?lad? a?lamaya hiç umrumda bile de?il daha çok ?ehvetim artmaya ba?lad? onun bu çaresizli?i kar??s?nda iyice hayvanla?maya ba?lad?m dümdüz uzand? kanepeye yüz üstü bende hiç ç?karmadan yatt?m üstüne elleriyle bana vurup kurtulmak istiyo tuttum ellerini saç?ndan da ...
  ... yakalad?m oldu?um pozisyondan k?m?ldamadan üstüne aban?yorumki dibine kadar girsinde al?y?m bütün ac?m? diye =)
  
  onun çaresizce iniltiylwe kar??k a?lamas? çok tahrik etmi?di beni bu duruma fazla dayanamay?p bo?ald?m içine içinden ç?kard?m ama kanepenin örtüsünü kan götürüyo sikimde kanam??t? götüde kanam??t? yani am?ndan siksem bu kadar kanamazd? heralde =)
  
  hemen kanepenin örtüsünü ç?kar?p önce onu sildim sonra kendini bu arada benimki hala h?çk?ra h?çk?ra a?l?yo biraz kendimizi temizledikten sonra ba?lad?m buna ?evkat göstermeye yok sen benim ?öle hayat?ms?n böle bitanemsin kar?ms?n kad?n?ms?n falan falan =))
  
  bakt?m a?lamay? kesti
  
  onun z?r?lt?s?ndan da öyle kurtulduk dedim ben ev sahibine soruyum bi banyok yapal?mm? olur dedi zaten bu halde kilotumu giyemem annem kesin görür falan.
  
  kanl? kanepe örtüsünü ald?m elime ev sahibi çocu?un odas?n?n kap?s?n? çald?m bu sefer ev sahibi çocuk açt? kap?y? dedi ne yapt?n bu hal ne o k?z? bozdum sand? ilk sonra k?saca anlatt?m ayak üstü dedim bu örtüyü nab?y?m banyoya at dedi annesi ?ehir d???na gitmi? zaten ben hallederim dedi.
  
  bide banyo yapmak için izin istedim rahat?na bak diyince benim k?z? ald?m güzelce y?kad?m önce onu sonra o beni p?r?l p?r?l ç?kt?k banyodan giydik elbiselerimizi kokla??yoruz yine derken herkes geldi odaya kiminin babas? i?den gelcekmi? kimi okula geri dönmesi laz?mm?? yoklama ka??d?na imza at?lmadan falan filan herkes kalkt? bizde kalkt?k. ev sahibi çocuk k?z arkada??m?da b?rak ya?ar diye verdi k?z? ...